نوشته‌ها

آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا

آیین نامه شماره ۸۹

شورای­عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۱۱.۲۱

« آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا»  

را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

  ادامه نوشته