نوشته‌ها

نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه

آیین نامه شماره ۵

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۵۱ نرخ کارمزد بیمه اتکایی اجباری انواع بیمه را که

در آیین نامه شماره یک “نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن ” تعیین نشده است

بشرح ذیر در چهار ماده و یک تبصره تصویب می نماید:

ادامه نوشته