نوشته‌ها

آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

آیین نامه شماره ۷۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۱,۰۶.۰۶

“آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه” را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته