نوشته‌ها

شرایط عمومی بیمه باربری به همراه مجموعه شرایط (A) و (B) و (C)

آیین نامه شماره ۷۹

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه باربری» را

مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط A و Bو C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته