نوشته‌ها


آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک

آیین نامه شماره ۹۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه  گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

آیین‌نامه«ضوابط مربوط به بیمه  مشترک»

را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ادامه نوشته