نوشته‌ها

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

انتشارات پژوهشکده  بیمه

ادامه نوشته