نوشته‌ها

افزایش ۸۶ درصدی شکایات «وارد» بیمه گذاران در دو سال گذشته

ادامه نوشته

مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مجرح طرح : پژوهشکده

گروه پژوهش بیمه های اشخاص

ادامه نوشته