نوشته‌ها

انواع بیمه

بیمه‌ها در ایران به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  1. بیمه های اجتماعی
  2. بیمه های بازرگانی
  3. بیمه های حمایتی

ادامه نوشته