نوشته‌ها

میزان تخفیفات عدم خسارت و نحوه کاهش تخفیفات 

تخفیفات بیمه شخص ثالث

دیگر مثل سابق با داشتن ۱ بار خسارت تمام سوابق تخفیف شما ازبین نمیرود و فقط مقداری از تخفیفتان کم میشود.

عدم خسامیزان تخفیف
یکسال عدم خسارت تخفیف    ۵%
۲ سال عدم خسارتتخفیف   ۱۰%
۳ سال عدم خسارت تخفیف    ۱۵%
۴ سال عدم خسارتتخفیف  ۲۰%
۵ سال عدم خسارت  تخفیف    ۲۵%
۶ سال عدم خسارت تخفیف    ۳۰%
۷ سال عدم خسارتتخفیف     ۳۵%
۸ سال عدم خسارت تخفیف     ۴۰%
۹ سال عدم خسارتتخفیف     ۴۵%
۱۰سال عدم خسارت تخفیف      ۵۰%
۱۱سال عدم خسارت تخفیف      ۵۵%
۱۲سال عدم خسارتتخفیف     ۶۰%
۱۳سال عدم خسارتتخفیف      ۶۵%
۱۴سال عدم خسارت تخفیف    ۷۰%
جدول تخفیفات بیمه شخص ثالث
یکبار خسارت مالی  ۲۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت مالی ۳۰% کاهش  تخفیفات
سه بار خسارت مالی ۴۰% کاهش تخفیفات
نحوه کاهش تخفیفات خسارت مالی
یکبار خسارت جانی۳۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت جانی۷۰% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی   ۱۰۰% کاهش تخفیفات
نحوه کاهش تخفیفات خسارت جانی