نوشته‌ها

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ اعلام شد

در پایان هر سال نرخ دیه سال بعد باید توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود.

امروز مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین، نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

بنابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه،  نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مرد مسلمان در ماه عادی  ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ لازم الاجرا است.

نرخ دیه در ماه عادی۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهار صد و هشتاد میلیون تومان

و در ماه حرام میزان دیه (فوت) در ماه‌های حرام یک سوم افزایش می‌یابد.

بنابراین دیه فوت در ماه های حرام ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ششصدو چهارصد میلیون تومان می باشد.

ماه های حرام عبارتند از :  چهار ماه قمری ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم و رجب

 

نحوه محاسبه دیه سال ۱۴۰۰

نوع دیه نرخ دیه به ریال نوع دیه نرخ دیه به ریال
دیه کامل

۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

چهار درصد دیه

۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰

یک دبنار شرعی

۴/۸۰۰/۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه

۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

یک درهم شرعی

۴۸۰/۰۰۰

پنج درصد دیه

۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک شتر

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

یک ده هزارم دیه

۴۸۰/۰۰۰

شش درصد دیه

۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰

یک هزارم دیه

۴/۸۰۰/۰۰۰

شش و نیم درصد دیه

۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

یک صدم دیه

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه

۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰

نیم صدم دیه

۲۴/۰۰۰/۰۰۰

هفت ونیم درصد دیه

۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک دهم درصد دیه

۴/۸۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه

۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم درصد دیه

۹/۶۰۰/۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه

۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰

سه دهم درصد دیه

۱۴/۴۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه

۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم درصد دیه

۱۹/۲۰۰/۰۰۰

ده درصد دیه

۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم درصد دیه

۲۴/۰۰۰/۰۰۰

یک دهم دیه

۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۲۸/۸۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه

۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم درصد دیه

۳۳/۶۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه

۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم درصد دیه

۳۸/۴۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه

۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم درصد دیه

۴۳/۲۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک درصد دیه کامل

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه

۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه

۳/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه

۵۷/۶۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه

۳/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه

۶۲/۴۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه

۴/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و چهاردهم درصد دیه

۶۷/۲۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه

۷۲/۰۰۰/۰۰۰

ثلث دیه کامل

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۷۶/۸۰۰/۰۰۰

ربع دیه کامل

۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

بک و هفت دهم درصد دیه

۸۱/۶۰۰/۰۰۰

خمس دیه کامل

۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۸۶/۴۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۷۶۸/۰۰۰/۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۹۱/۲۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل

۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه

۹۶/۰۰۰/۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۹۶/۰۰۰/۰۰۰

دو و نیم درصد دیه

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه

۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سه و نیم درصد دیه

۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماه های حرام

۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰