نوشته‌ها

آیین نامه شماره ۱۹

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) موسسات بیمه

موضوع تبصره ۷ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم را

که طی نامه شماره ۲۰/۳۷۸۰/۵۶۶۱ مورخ ۹/۳/۲۵۳۷ مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است

در ۴ ماده در جلسه مورخ ۱۷/۴/۲۵۳۷ تصویب نمود

ادامه نوشته