نوشته‌ها

شرایط عمومی بیمه باربری به همراه مجموعه شرایط (A) و (B) و (C)
آیین نامه شماره ۷۹

شوراي‌ عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرايط عمومي بيمه باربري» را

مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرايط A و B و C» آن به شرح ذيل تصويب نمود:

ادامه نوشته