نوشته‌ها

دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه دیه و ارش انواع آسیب بدنی سال ۱۴۰۰

نوع و آسیب بدنی

دیه و ارش

درصد

نرخ دیه به ریال

حارصه 
یک شتر
یک درصد
۴۸/۰۰۰/۰۰۰
دامیه 
دو شتر
دو درصد
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
متلاحمه
سه شتر
 سه درصد
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
سمحاق
چهار شتر
چهار درصد
۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
موضعه
پنج شتر
 پنج درصد
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
هاشمه
ده شتر
 ده درصد یا یک دهم
۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
منقله
پانزده شتر
پانزده درصد
۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ماء مومه
سی وسه شتر
سی و سه صدم درصد
۱/۵۸۴/۰۰۰/۰۰۰
جائفه
دیه
ثلث دیه کامل
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دامغه
دیه و ارش
ثلث دیه کامل+ارش
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سیاه شدن صورت بدون جراحت
شش دینار
۶ هزارم دیه کامل
۲۸/۸۰۰/۰۰۰
کبود شدن صورت و سایر اعضای بدن
 سه دینار
سه هزارم دیه کامل
۱۴/۴۰۰/۰۰۰
سرخ شدن اعضاء بدن
ربع دینار
یک چهارم از یک هزارم دیه کامل
 ۱/۲۰۰/۰۰۰
دیه نطفه که در رحم مستقر شده است
۲۰ دینار
دو صدم دیه کامل
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
دیه علقه که خون بسته است
چهل دینار
جهار صدم دیه کامل
۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
 دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است
شصت دینار
شش صدم دیه کامل
۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است
هشتاد دینار
هشت صدم دیه کامل
۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
 دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست
یکصد دینار
ده درصد دیه کامل
۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)
دیه کامل
۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)
نصف دیه کامل
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد
سه چهارم دیه کامل
۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی مهر پشتی از ستون فقرات که درمان نگردد 
دیه کامل
۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که درمان نشود یا معیوب درمان شود 
پنجاه درصد دیه کامل
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود (مطلوب)
 چهار درصد دیه کامل
۹۱/۲۰۰/۰۰۰
شکستگی هر دنده محیط بر قلب
دو و نیم درصد دیه کامل
۹۶/۰۰۰/۰۰۰
شکستگی هر دنده غیرمحیط بر قلب 
یک درصد دیه کامل
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
قطع و یا از بین رفتن هر یک از دست ها یا پا از مفصل مچ (به شر آنکه دارای انگشتان کامل باشد)
۵۰ درصد
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
قطع تمام انگشتان یک دست یا پا از انتهای انگشتان یا تا مچ
پنجاه درصد
۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
فلج شدن هر دست یا پا
۳۳٫۳۳۳۳۳۳ درصد
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر ۱۰۰ شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از ۱۰۰ گاو، یک هزار گوسفند، ۲۰۰ حلّه، یک هزار دینار و ۱۰ هزار درهم.

دیه نفس انسان با شتر محاسبه می‌شود و دیه سایر اعضای بدن با دینار،

(ارش  توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)

بر اساس شرع و قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۹۷ ) دیه نفس انسان مسلمان یکی از امور شش گانه است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:

۱- ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲- ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴- ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های یمن

۵- یک هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

۶- ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره هستند.

تبصره- قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ اعلام شد

در پایان هر سال نرخ دیه سال بعد باید توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود.

امروز مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین، نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

بنابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه،  نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مرد مسلمان در ماه عادی  ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ لازم الاجرا است.

نرخ دیه در ماه عادی۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهار صد و هشتاد میلیون تومان

و در ماه حرام میزان دیه (فوت) در ماه‌های حرام یک سوم افزایش می‌یابد.

بنابراین دیه فوت در ماه های حرام ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ششصدو چهارصد میلیون تومان می باشد.

ماه های حرام عبارتند از :  چهار ماه قمری ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم و رجب

 

نحوه محاسبه دیه سال ۱۴۰۰

نوع دیه نرخ دیه به ریال نوع دیه نرخ دیه به ریال
دیه کامل

۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

چهار درصد دیه

۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰

یک دبنار شرعی

۴/۸۰۰/۰۰۰

چهار و نیم درصد دیه

۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

یک درهم شرعی

۴۸۰/۰۰۰

پنج درصد دیه

۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک شتر

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

پنج و نیم درصد دیه

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

یک ده هزارم دیه

۴۸۰/۰۰۰

شش درصد دیه

۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰

یک هزارم دیه

۴/۸۰۰/۰۰۰

شش و نیم درصد دیه

۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

یک صدم دیه

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه

۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰

نیم صدم دیه

۲۴/۰۰۰/۰۰۰

هفت ونیم درصد دیه

۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک دهم درصد دیه

۴/۸۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه

۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم درصد دیه

۹/۶۰۰/۰۰۰

هشت و نیم درصد دیه

۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰

سه دهم درصد دیه

۱۴/۴۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه

۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم درصد دیه

۱۹/۲۰۰/۰۰۰

ده درصد دیه

۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم درصد دیه

۲۴/۰۰۰/۰۰۰

یک دهم دیه

۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم درصد دیه

۲۸/۸۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه

۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم درصد دیه

۳۳/۶۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه

۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم درصد دیه

۳۸/۴۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه

۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم درصد دیه

۴۳/۲۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک درصد دیه کامل

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه

۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و یک دهم درصد دیه

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه

۳/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و دو دهم درصد دیه

۵۷/۶۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه

۳/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و سه دهم درصد دیه

۶۲/۴۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه

۴/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و چهاردهم درصد دیه

۶۷/۲۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و پنج دهم درصد دیه

۷۲/۰۰۰/۰۰۰

ثلث دیه کامل

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و شش دهم درصد دیه

۷۶/۸۰۰/۰۰۰

ربع دیه کامل

۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

بک و هفت دهم درصد دیه

۸۱/۶۰۰/۰۰۰

خمس دیه کامل

۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک و هشت دهم درصد دیه

۸۶/۴۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۷۶۸/۰۰۰/۰۰۰

یک و نه دهم درصد دیه

۹۱/۲۰۰/۰۰۰

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل

۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه

۹۶/۰۰۰/۰۰۰

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۹۶/۰۰۰/۰۰۰

دو و نیم درصد دیه

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه

۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل

۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

سه و نیم درصد دیه

۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماه های حرام

۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰